Skip to main content
Ib Leeg Yuav Tau Saib Xyuas Ib Leeg.

Ib Leeg Yuav Tau Saib Xyuas Ib Leeg.

Txuag Kom Lub Zos Hennepin (Hennepin County) Noj Qab Haus Huv

Skip videos

Txuag kom cov neeg uas yus hlub nyab xeeb tsis txhob raug tau rau kev sib kis kab mob los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19).

Kev sib kis mob los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tau ua rau tshwm sim muaj ntau yam kev nyuaj txog rau kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau Lub Zos Hennepin (Hennepin County) cov pej xeem 1.3 sawm leej neeg. Kev tsav xyuas txog ntau yam tseeb uas tshwm sim tshiab txog ntawm lub neej txoj sia yuav tsum tau muaj lub tswv yim hlub tshua txhawm rau xyuas kom paub tseeb tias peb cov tsev neeg, cov phooj ywg, thiab cov zej zos nyob nyab xeeb lug tsis muaj mob nkeeg txog rau lub cev, lub hlwb, thiab fab siab ntsws kev xav.

Peb tab tom ua peb feem xyuam txhawm rau tiv thaiv kev sib kis kab mob los ntawm tus kab mob vais lav (virus).

Yuav Saib Xyuas Tau Li Cas

Yuav Saib Xyuas Tau Li Cas
 • TIV THAIV
 • TSHAWB (TXHOM)
 • TSWJ

Siv cov kev ceev faj (kev tiv thaiv) txhawm rau txo kev pheej hmoo txog ntxawm kev sib kis kab mob kom muaj tsawg.

 • Cov kauj ruam kev tiv thaiv theem hauv paus

  Uas raws li tag nrho cov kauj ruam kev tiv thaiv no txhawm rau txo kev pheej hmoo txog ntawm kev kis kab rau koj tus kheej thiab lwm tus kom muaj tsawg:

  Rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

  Nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus txog li rau fij (feet) thaum nyob rau hauv cov chaw muaj zej tsoom nyob coob.

  Thaum koj hnoos thiab txham, yuav tsum npog koj lub qhov ncauj

  Nquag ntxuav koj ob txhais tes tas li

  Yuav tsum tau mus sim kuaj mob yog hais tias koj muaj cov tsos mob los sis raug tau rau tus kab mob lawm

  Nyob twj ywm hauv tsev yog hais tias koj muaj mob los sis thaum tseem nyob tos qhov kawg uas tau los ntawm kev sim kuaj mob

 • Leej twg thiaj li muaj kev pheej hmoo kis tau hom kab mob nod?

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nod yeej tsis xaiv leej twg hlo li. Nws yog ib tus kab mob vais lav (virus) tawm tshiab (tshiab) uas sib kis tau yooj yim heev li. Yog li ntawd tag nrho peb txhua tus yeej puav leej muaj kev pheej hmoo txog ntawm kev kis kab mob tau tib yam nkaus vim hais tias, kev ua tib neeg nyob, peb xav tau kev sib txuas lus nrog rau peb tsev neeg thiab cov phooj ywg.

  Peb qee leej yuav muaj kev pheej hmoo kis tau Tus Kab Mob Khaus Viv (COVID) siab dua, xws li cov neeg laus, uas yeej muaj lwm cov teeb meem fab kev noj qab haus huv lawm, thiab cov zej zos uas uas raug kev puas tsuaj los ntawm cov kev tsis sib txig sib luag saum fab lab npauv ncua sij hawm ntev uas ua rau muaj cov kev tsis sib txig sib luag rau fab kev noj qab haus huv.

  Lub Zos Hennepin (Hennepin County) daim nab cos qhia xwm uas muaj cov ntaub ntawv qhia txog Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) nod muaj cov ntaub ntawv qhia txog lub zej zos uas raug hloov kho dua tshiab rau ntau cov pab pawg zej tsoom uas sib txawv. Txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov hauv paus uas ua rau tshwm sim muaj cov kev tsis sib txig sib luag rau fab kev noj qab haus huv, mus saib tau rau ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Txog Kev Tswj Hwm thiab Kev Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) lub vas sab (website). Rau cov ntaub ntawv uas raug muab txhais tag lawm, mus saib tau rau ntawm Xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Txog Kev Noj Qab Haus Huv (Minnesota Department of Health).

 • Kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

  Cov ntaub npog ntsej muag, uas keev paub zoo hu ua cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, muaj peev xwm pab tiv thaiv kom peb cov kab mob tsis txhob sib kis tau mus rau lwm tus. Kev tshawb fawb phiaj yeeg rau pom txog hais tias kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav pab txo kev pheej hmoo txog ntawm kev sib kis kab mob los ntawm tus kab mob vais lav (virus) kom muaj tsawg, tshwwj xeeb mas yog thaum siv ua ke nrog rau lwm cov kauj ruam kev tiv thaiv xws li kev ntxuav tes thiab kev nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus uas tsis nyob rau hauv koj yim neeg txog li rau fij (feet).

  Raws li Tus Thawj Hau Tswj Kav Xeev Tsab Ntawv Txib (Governor’s Executive Order) 20-81, yuav tsum tau rau cov ntaub npog ntsej muag thaum nyob rau sab hauv cov chaw ua lag luam thiab cov chaw sab hauv tsev rau zej tsoom sawv daws siv hauv xeev Minnesota tshwj tsis yog tias koj nyob ib leeg rau hauv ib lub chaw ua hauj lwm nkaus xwb.

  Rau kev paub ntau ntxiv txog kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nws qhov kev ua hauj lwm zoo, thov mus saib tau rau ntawm xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm txog Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab (website).

 • Cov Kev Sib Sau Nyob Ua Ke

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) muaj peev xwm sib kis tau los ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus yooj yim heev li, tshwj xeeb mas yog nyob rau lub sij hawm noj mov ua ke, nyob nrog ntau cov pab pawg neeg, thiab cov kev cai dab qhuas lwm yam. Txhawm rau txo kev pheej hmoo txog ntawm kev kis kab mob thaum muaj cov kev ntaus nqi txog ntawm tus Kab Mob Khaus Viv (COVID) siab heev nyob rau hauv peb lub zej zos, peb xav hais qhia tias kom koj yuav tsum tau zam kev sib sau nyob ua ke nrog lwm cov neeg uas tsis nyob rau hauv koj yim neeg. Yog hais tias koj yuav tsum tau sib sau nyob ua ke, thov siv txhua yam kev ceev faj (kev tiv thaiv) (mus saib cov kauj ruam kev tiv thaiv hais los saum toj saud) vim hais tias koj yuav nyob rau kev pheej hmoo txog ntawm kev raug tau rau tus kab mob los sis kev sib kis Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) siab dua qub.

  Xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Txog Kev Noj Qab Haus Huv (Minnesota Department of Health) muaj ntau cov lus qhia txhawm rau pab txhim kho kev nyab xeeb txog ntawm koj cov kev sib sau nyob ua ke rau hnub so hauj lwm.

Koj puas xav hais tias koj raug tau rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) lawm los sis koj puas muaj cov tsos mob? Yog hais tias muaj li ntawd, koj yuav tsum tau mus sim kuaj mob thiab nyob twj ywm hauv tsev. Nyeem txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev sim kuaj mob.

Kev tswj kev noj qab haus huv ntawm koj lub cev thiab lub hlwb muaj peev xwm pab ua rau koj tswj tus kab mob sib kis ncua sij hawm ntev thiab lub sij hawm nyuaj no kom haum mus raws li txheej xwm huab cua yam tau zoo heev.

 • Kev noj qab haus huv ntawm lub cev

  Vim cov dej num ua txhua hnub hloov pauv yeeb vim hais tias muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), nws thiaj li tseem ceeb uas yuav tau xyaum ua cov yam ntxwv uas zoo rau kev noj qab haus huv. Rau kev yooj yim, cov lus qhia pab dawb txog rau kev ntxhov siab, mus saib tau rau ntawm Xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Txog Kev Noj Qab Haus Huv (Minnesota Department of Health).

 • Kev noj qab haus huv ntawm lub hlwb

  Kev txo kev kho siab kom muaj tsawg yog ib qho pab ua rau yus nyob tau kaj siab lug thiab muaj peev xwm pab ua rau koj hnov tau tias zoo dua qub. Kev sib cuam tshuam nrog cov phooj ywg thiab tsev neeg tsis tu ncua — tab txawm hais tias thaum lub cev nyob sib nrug deb lawm los xij — yeej muaj peev xwm ua rau peb lub neej hnov tau tias zoo li ib txwm ntau dua qub tuaj. Qhov no yooj yim xwb xws li kev sib nug moo los ntawm kev hu xov tooj los sis cov kev hu xov tooj sib tham hauv vis dis aus.

  Yog hais tias koj los sis ib tus neeg twg uas koj hlub tshua tab tom ntsib ib qho teeb meem txog kev noj qab haus huv ntawm lub hlwb, koj muaj peev xwm tshawb nrhiav tau kev pab los ntawm Feem Saib Xyuas Xwm Txheej Kub Ntxhov Ceev Txog Rau Fab Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Lub Hlwb Hauv Lub Zos Hennepin (Hennepin County Mental Health Emergency) lub vas sab (website).

 • Cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas)

  Nws tseem ceeb tshaj qhov qub uas ib txwm lawm uas yuav tsum tau pov thaiv koj tus kheej los ntawm kev mob ua daus no (tau khaub thuas) thiab Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19). Kev txhaj ib koob tshuaj txhaj tiv thaiv mob ua daus no (tau khaub thuas) yuav pab pov thaiv koj txoj kev noj qab haus huv thiab pab txuag kom koj muaj cov kev pab cuam ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv los mus tawm tsam kev sib kis mob los ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19)

  Tshawb nrhiav lus qhia paub ntau ntxiv txog cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas mob ua daus no (tau khaub thuas) los ntawm kev mus saib tau rau ntawm Xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Txog Kev Noj Qab Haus Huv (Minnesota Department of Health).